Myyntiehdot

Johdanto

Tätä ostoa säätelevät seuraavat vakiomyyntiehdot kuluttajille Internetin kautta ostettaessa. Kuluttajien verkko-ostoksia säätelevät pääasiassa sopimuslaki, kuluttajaostolaki, markkinointilaki, peruuttamisoikeuslaki ja verkkokauppalaki, ja nämä lait antavat kuluttajalle luovuttamattomat oikeudet. Lait ovat saatavilla osoitteessa www.lovdata.no . Tämän sopimuksen ehtoja ei tule tulkita lakisääteisiä oikeuksia rajoittaviksi, vaan ne sisältävät osapuolten tärkeimmät kaupankäynnin oikeudet ja velvollisuudet.

Myyntiehdot on laatinut ja suositellut Norjan kuluttajavirasto. Jos haluat ymmärtää paremmin nämä myyntiehdot, katso Norjan kuluttajaviraston opas täältä.

1. Sopimus

Sopimus koostuu näistä myyntiehdoista, tilausratkaisussa annetuista tiedoista ja mahdollisista erikseen sovituista ehdoista. Tietojen välisissä ristiriitaisuuksissa pätee se, mikä osapuolten välillä on erikseen sovittu, kunhan se ei ole pakottavan lainsäädännön vastaista.

Sopimusta täydennetään myös asiaankuuluvilla säännöksillä, jotka säätelevät tavaroiden ostoa yritysten ja kuluttajien välillä.

2. Partene

Myyjä on Seleverkstedet, Co / Fjellpulken AS, Hagevegen 3, 2613 Lillehammer, webshop@seleverkstedet.no, Tel +47 61 05 40 00, Org. nro 998 863 686, ja siitä käytetään jäljempänä nimitystä myyjä/myyjä.

Ostaja on kuluttaja, joka tekee tilauksen, ja häntä kutsutaan jäljempänä ostajaksi/ostajaksi.

Hinta

Tuotteen ja palveluiden ilmoitettu hinta on kokonaishinta, joka ostajan on maksettava. Tämä hinta sisältää kaikki verot ja lisäkulut. Ostaja ei vastaa lisäkustannuksista, joista myyjä ei ole ilmoittanut ennen ostoa.

4. Sopimuksen tekeminen

Sopimus sitoo molempia osapuolia, kun ostaja on lähettänyt tilauksensa myyjälle.

Sopimus ei kuitenkaan ole sitova, jos myyjän tarjouksessa verkkokaupan tilausratkaisussa tai ostajan tilauksessa on ollut kirjoitus- tai kirjoitusvirheitä ja toinen osapuoli on tajunnut tai hänen olisi pitänyt ymmärtää tällaisen virheen olemassaolo.

5. Maksut

Myyjä voi vaatia tavarasta maksua siitä hetkestä lähtien, kun se on lähetetty myyjältä ostajalle.

Mikäli ostaja käyttää maksaessaan luotto- tai pankkikorttia, myyjä voi varata ostohinnan kortilta tilauksen yhteydessä. Korttia veloitetaan samana päivänä kun tuote lähetetään.

Laskulla maksettaessa lasku lähetetään ostajalle, kun tuote on lähetetty. Maksuaika on ilmoitettu laskussa ja se on vähintään 14 päivää vastaanottamisesta.

Alle 18-vuotiaat ostajat eivät voi maksaa jälkilaskulla.

6. Toimitus

Toimitus tapahtuu, kun ostaja tai hänen edustajansa on ottanut tavaran haltuunsa.

Jos toimitusaikaa ei ole ilmoitettu tilausratkaisussa, myyjän tulee toimittaa tuote ostajalle ilman tarpeetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksesta. Tuote on toimitettava ostajalle, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.

7. Tuotteen riski

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun hän tai hänen edustajansa on toimittanut tavaran kohdan 6 mukaisesti.

8. Peruuttamisoikeus

Ellei sopimus ole vapautettu peruuttamisoikeudesta, ostaja voi peruuttaa tuotteen oston peruuttamisoikeuslain mukaisesti.

Ostajan tulee ilmoittaa peruuttamisoikeuden käyttämisestä myyjälle 14 päivän kuluessa määräajan alkamisesta. Määräaika sisältää kaikki kalenteripäivät. Jos määräaika päättyy lauantaina, pyhäpäivänä tai yleisenä vapaapäivänä, määräaikaa pidennetään lähimpään työpäivään.

Peruutusaikaa katsotaan noudatetuksi, jos ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Ostajalla on todistustaakka, että peruuttamisoikeutta on käytetty, joten ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (peruuttamisoikeuslomake, sähköposti tai kirje).

Peruutusaika alkaa kulua:

  • Yksittäisiä tuotteita ostettaessa peruutusaika alkaa tuotteen (tuotteiden) vastaanottamisesta.
  • Mikäli tilaus myydään tai sopimukseen sisältyy samanlaisten tavaroiden säännöllinen toimitus, määräaika alkaa ensimmäisen lähetyksen vastaanottamisesta.
  • Jos osto koostuu useammasta toimituksesta, peruutusaika alkaa viimeisen toimituksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisaika pidennetään 12 kuukauteen alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen, jos myyjä ei ennen sopimuksen tekemistä ilmoita peruuttamisoikeuden ja vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen olemassaolosta. Sama pätee, jos peruuttamisoikeuden käyttöä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ei ole tietoa. Jos elinkeinonharjoittaja antaa tiedot näiden 12 kuukauden aikana, peruutusaika päättyy silti 14 päivää siitä päivästä, jona ostaja on saanut tiedon.

Peruuttamisoikeutta käytettäessä tuote on palautettava myyjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden käyttämisestä annetusta ilmoituksesta. Ostaja maksaa välittömät palautuskustannukset, ellei toisin ole sovittu tai myyjä ei ole ilmoittanut, että ostaja vastaa palautuskuluista. Myyjä ei voi periä maksua ostajan peruuttamisoikeuden käytöstä.

Ostaja voi kokeilla tai testata tuotetta vastuullisella tavalla selvittääkseen tuotteen luonteen, ominaisuudet ja toiminnan ilman peruuttamisoikeuden raukeamista. Jos tuotteen testaus tai testaus ylittää sen, mikä on perusteltua ja tarpeellista, ostaja voi olla vastuussa tuotteen mahdollisesta alenemisesta.

Myyjä on velvollinen palauttamaan kauppahinnan ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tiedon ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeutta. Myyjällä on oikeus pidättää maksu, kunnes hän on vastaanottanut tavaran ostajalta tai kunnes ostaja on toimittanut todisteet tavaran palautuksesta.

9. Toimituksen viivästyminen ja toimittamatta jättäminen – ostajien oikeudet ja korvausvaatimusten ilmoittamisen määräaika

Jos myyjä ei toimita tavaraa tai luovuttaa sen liian myöhään osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puoleista olosuhteista, ostaja voi kauppalain 5 luvun sääntöjen mukaisesti. Kuluttajan ostolaki, pidätellä kauppahinta, vaatia täyttämistä, irtisanoa sopimus ja/tai vaatia myyjältä korvausta.

Laiminlyöntioikeusvaatimuksen yhteydessä ilmoitus tulee näyttöön liittyvistä syistä tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostilla).

Täyttäminen

Ostaja voi pitää oston voimassa ja vaatia myyjältä sen täyttämistä. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia täyttämistä, jos on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa tai jos täyttämisestä aiheutuu myyjälle niin suurta haittaa tai kustannuksia, että se on merkittävästi suhteetonta ostajan intressiin nähden, että myyjä täyttää. Mikäli vaikeudet häviävät kohtuullisessa ajassa, ostaja voi silti vaatia toimitusta.

Ostaja menettää oikeutensa vaatia täyttämistä, jos hän odottaa kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämistä.

Nosto

Jos myyjä ei toimita tuotetta toimitushetkellä, ostajan on rohkaistava myyjää toimittamaan tavaraa kohtuullisen lisäajan kuluessa. Jos myyjä ei toimita tuotetta lisäajan kuluessa, ostaja voi peruuttaa oston.

Ostaja voi kuitenkin peruuttaa oston välittömästi, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta tuotetta. Sama pätee, jos toimitus sovittuna ajankohtana oli ratkaiseva sopimuksen tekemisen kannalta tai jos ostaja on ilmoittanut myyjälle, että toimitusaika on ratkaiseva.

Jos tavara toimitetaan kuluttajan asettaman lisäajan tai sopimuksen tekemisen kannalta ratkaisevan toimitusajan jälkeen, peruuttamisvaatimus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ostaja on saanut tiedon toimituksesta.

Korvaus

Ostaja voi vaatia korvausta viivästymisestä aiheutuneesta pienestä vahingosta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä osoittaa, että viivästys johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon sopimushetkellä, välttää tai voittaa sen seurauksia.

10. Tuotteen virhe – ostajan oikeudet ja reklamaatioaika

Jos tavarassa on virhe, ostajan on kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun se havaittiin tai olisi pitänyt havaita, ilmoitettava myyjälle, että hän vetoaa virheeseen. Ostaja on aina valittanut ajoissa, jos se tapahtuu 2 kuukauden sisällä. viasta havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Reklamoinnin voi tehdä viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun ostaja on ottanut tavaran haltuunsa. Jos tuotteen tai sen osien on tarkoitus kestää merkittävästi yli kaksi vuotta, reklamaatioaika on viisi vuotta.

Jos tavarassa on virhe, joka ei johdu ostajasta tai ostajan puolelta olevista ehdoista, ostaja voi kuluttajaostolain 6 luvun säännösten mukaisesti pidättää kauppahinnan, valita korjauksen tai uudelleen toimitus, vaatia hinnanalennusta, vaatia sopimuksen irtisanomista ja/myyjää.

Reklamaatiot myyjälle tulee tehdä kirjallisesti.

Korjaus tai uudelleentoimitus

Ostaja voi valita, vaatiiko hän virheen vai korjaako hän vastaavan tuotteen toimituksen. Myyjä voi kuitenkin vastustaa ostajan vaatimusta, jos vaatimuksen toteuttaminen on mahdotonta tai myyjä aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Korjaus tai uudelleentoimitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Myyjällä ei periaatteessa ole oikeutta tehdä enempää kuin kaksi korjausyritystä samasta viasta.

Hinnanalennus

Ostaja voi vaatia sopivaa hinnanalennusta, jos tuotetta ei korjata tai palauteta. Tämä tarkoittaa, että alennetun ja sovitun hinnan välinen suhde vastaa viallisen ja sopimuskunnossa olevan tavaran arvon suhdetta. Jos siihen on erityisiä syitä, hinnanalennukseksi voidaan sen sijaan asettaa virheen merkitys ostajalle.

Nosto

Jos tuotetta ei ole korjattu tai palautettu, ostaja voi myös peruuttaa oston, jos virhe ei ole vähäpätöinen.

11. Myyjän oikeudet ostajan laiminlyönnin yhteydessä

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen tai lain mukaisia velvollisuuksiaan eikä tämä johdu myyjästä tai myyjän ehdoista, myyjä voi kuluttajaostolain 9 luvun säännösten mukaisesti pidättää tavaraa, vaatia sopimuksen täyttämistä, vaatia sopimuksen purkamista ja vaatia ostajalta korvausta. Myyjällä on mahdollisuus vaatia myös viivästyskorkoa, perintämaksua ja kohtuullista maksua noutamatta jääneestä tavarasta olosuhteiden mukaan.

Täyttäminen

Myyjä voi pitää oston voimassa ja vaatia ostajaa maksamaan kauppahinnan. Jos tavaraa ei toimiteta, myyjä menettää oikeutensa, jos hän odottaa kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämistä.

Nosto

Myyjä voi irtisanoa sopimuksen, jos ostajalla on olennainen tai muu olennainen laiminlyönti. Myyjä ei voi silti peruuttaa, jos koko kauppahinta on maksettu. Jos myyjä asettaa täyttämiselle kohtuullisen lisäajan eikä ostaja suorita maksua tässä määräajassa, myyjä voi peruuttaa oston.

Viivästyskorko / perintämaksu

Jos ostaja ei maksa kauppahintaa sopimuksen mukaisesti, myyjä voi vaatia kauppahinnalle korkoa viivästyskorkolain mukaisesti. Maksun laiminlyönnissä vaatimus voidaan lähettää ennakkoilmoituksen jälkeen Ostajalle, jolloin se voidaan asettaa perintälain mukaisiin maksuihin.

Maksu noutamattomista tavaroista, joita ei ole maksettu etukäteen

Jos ostaja ei nouda maksamattomia tavaroita, myyjä voi periä ostajalta maksun. Maksu kattaa enintään myyjän tosiasialliset kulut tavaran toimittamisesta ostajalle. Tällaista maksua ei voida periä alle 18-vuotiailta ostajilta.

12. Takuu

Myyjän tai valmistajan antama takuu antaa ostajalle oikeudet niiden oikeuksien lisäksi, jotka ostajalla on jo pakottavan lainsäädännön mukaan. Takuu ei siis rajoita ostajan reklamaatio- ja reklamaatiooikeutta viivästymisen tai virheiden sattuessa kohtien 9 ja 10 mukaisesti.

13. Henkilötiedot

Kerättyjen henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva henkilö on myyjä. Ellei ostaja muuta suostu, myyjä saa henkilötietolain mukaisesti kerätä ja tallentaa vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Ostajan henkilötietoja luovutetaan muille vain, jos se on tarpeellista myyjän toimeenpanemiseksi ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tai lakisääteisissä tapauksissa.

14. Konfliktinratkaisu

Reklamaatiot osoitetaan myyjälle kohtuullisessa ajassa, ks. kohdat 9 ja 10. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki riidat sovinnollisesti. Jos tämä ei onnistu, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan sovittelua varten. Kuluttajaneuvosto on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 23 400 500 tai www.forbrukerradet.no .

Myös Euroopan komission valitusportaalia voi käyttää, jos haluat tehdä valituksen. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet kuluttaja, joka asuu toisessa EU-maassa. Valitus on lähetetty täällä: http://ec.europa.eu/odr .