Ångerrätt vid onlineköp (Norge)

Du kan ångra ett köp
Enligt ångerrättslagen gäller ångerfristen 14 dagar framåt från den dag du får varan köpt i vår webbutik. Om du vill ångra köpet och returnera varan, returnera varan i samma skick som du fick den och bifoga den ifyllda ångerrättsblanketten som du fått via e-post tillsammans med orderbekräftelsen. Köparen betalar enligt gällande lagar och regler returporto.

Uppsägningsformulär
Blanketten skrivs ut och bifogas paketet när du skickar tillbaka varan/varorna. Vi återbetalar beloppet via den betalningsmetod du använde i webbutiken. Återbetalning sker inom cirka 14 dagar.

Krav för returnerade varor:
Varan/varorna måste vara oanvända, i originalförpackningen och med alla etiketter intakta. OBS! Vi rekommenderar att du använder Norge-paketet eller annan försändelse med spårningskod så att du kan följa försändelsen på ett säkert sätt till oss.

Vi följer standardförsäljningsvillkor för konsumentköp över internet från det norska konsumentverket, där ångerrätten diskuteras enligt följande:

Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen ska meddela säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjar löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, allmän helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses iakttagen om anmälan skickas innan tidsfristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

Uppsägningstiden börjar löpa:

  • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna mottagits.
  • Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.
  • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att den sista leveransen mottagits.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalets ingående uppger att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelande om användning av ångerrätten har lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen står för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa varan på ett ansvarsfullt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten förfaller. Om provning eller provning av varan går utöver vad som är försvarligt och nödvändigt kan köparen stå för varans eventuella reducerade värde.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalning till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har återlämnats.