Skip to main content
Till toppen

Köpvillkor | Seleverkstedet®

För detta köp gäller följande allmänna försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerlagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten tvingande rättigheter. Lagarna finns tillgängliga på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för transaktionen.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som tillhandahålls i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell motstridighet mellan informationen har det som särskilt avtalats mellan parterna företräde, förutsatt att det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer även att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna

Säljare är Seleverkstedet co/Fjellpulken AS, Hagevegen 3, 2613 Lillehammer, post@seleverkstedet.no, +47 61 05 40 00, Org. nr. 998 863 686, och benämns nedan som säljaren / säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns nedan som köparen/köparen.

3. Pris

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala pris som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och tilläggskostnader. Tillkommande kostnader som säljaren inte har informerat köparen om före köpet skall inte bäras av köparen.

4. Avtalets ingående

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller tryckfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

5. Betalning

Säljaren får kräva betalning för varan från den tidpunkt då den avsänds från säljaren till köparen.

Om köparen betalar med kredit- eller betalkort får säljaren reservera köpeskillingen på kortet i samband med beställningen. Kortet debiteras samma dag som varan avsänds.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varorna skickas. Betalningsfristen anges på fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

6. Leverans

Leverans anses ha skett när köparen, eller dennes representant, har tagit varan i besittning.

Om leveranstidpunkten inte anges i orderlösningen ska säljaren leverera varorna till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Varorna skall levereras till köparen om inte annat särskilt överenskommits mellan parterna.

7. Risken för varorna

Risken för varorna övergår till köparen när denne, eller köparens representant, har fått varorna levererade i enlighet med punkt 6.

8. Rätt till hävning

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätt, får köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen skall meddela säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar från fristens början. Tidsfristen omfattar alla kalenderdagar. Om tidsfristen löper ut på en lördag, helgdag eller allmän högtidsdag, förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

Tidsfristen anses ha iakttagits om meddelandet avsänds innan tidsfristen löpt ut. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats, och meddelandet bör därför göras skriftligen (ångerblankett, e-post eller brev).

Ångerfristen börjar löpa:

Vid köp av enskilda varor börjar ångerfristen löpa från och med dagen efter det att varan/varorna har mottagits.
Om en prenumeration säljs, eller om avtalet innebär regelbundna leveranser av identiska varor, löper tidsfristen från dagen efter det att den första leveransen har mottagits.
Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter det att den sista leveransen har mottagits.
Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte informerar köparen om förekomsten av ångerrätt och en standardiserad ångerblankett innan avtalet ingås. Detsamma gäller om villkor, tidsfrister och förfaranden för utövande av ångerrätten inte anges. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader, löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då köparen mottog informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att meddelande om utnyttjande av ångerrätten har lämnats. Köparen ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren underlåtit att ange att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren får inte ta ut en avgift för att Köparen utnyttjar ångerrätten.

Köparen får pröva eller testa varan på lämpligt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten förfaller. Om provningen eller testet av varorna går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen vara ansvarig för eventuellt minskat värde på varorna.

Säljaren är skyldig att återbetala köpeskillingen till köparen utan onödigt dröjsmål, och senast inom 14 dagar från det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills han/hon har mottagit varan från köparen, eller tills köparen har uppvisat dokumentation på att varan har returnerats.

9. Försening och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för rapportering av krav

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med parternas avtal, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörelse och/eller häva avtalet i enlighet med reglerna i 5 kap. konsumentköplagen.

Vid krav på påföljder för avtalsbrott bör meddelandet av bevisskäl vara skriftligt (t.ex. e-post).

Fullgörelse
Köparen får vidhålla köpet och kräva fullgörelse av säljaren. Köparen får dock inte kräva fullgörelse om det finns hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det står i väsentligt missförhållande till köparens intresse av säljarens fullgörelse. Försvinner svårigheterna inom skälig tid, får köparen ändå kräva fullgörelse.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.


Hävning
Om säljaren inte levererar varan vid leveranstidpunkten, skall köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig tilläggstid för fullgörelse. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen får köparen häva köpet.

Köparen får dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans vid avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående eller om köparen har upplyst säljaren om att tidpunkten för leverans är avgörande.

Om varan levereras efter den tilläggsfrist som konsumenten satt ut eller efter den tidpunkt för leverans som var avgörande för avtalets ingående, måste ett krav på hävning göras gällande inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

10. Fel i varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det föreligger ett fel i varan måste köparen inom skälig tid efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon avser att åberopa felet. Köparen har alltid reklamerat i rätt tid om reklamation sker inom 2 månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation får inte ske senare än två år efter det att köparen fick varan i sin besittning. Om varan eller delar av varan är avsedd att hålla väsentligt längre tid än två år är reklamationstiden fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 6 kap. konsumentköplagen beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och utbyte, kräva prisavdrag, kräva hävning av avtalet och/eller kräva skadestånd av säljaren.

Klagomål till säljaren bör göras skriftligen.

Rättelse eller ersättningsleverans
Köparen kan välja mellan att kräva avhjälpande av felet eller leverans av likvärdig vara. Säljaren får dock motsätta sig köparens krav om uppfyllandet av kravet är omöjligt eller medför oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande eller utbyte skall ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två försök att avhjälpa samma fel.

Prisavdrag
Köparen får kräva skäligt prisavdrag om varan inte avhjälps eller omlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalade priset motsvarar förhållandet mellan varans värde i dess felaktiga och avtalsenliga skick. Om särskilda skäl talar för det, får prisavdraget i stället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Hävning
Om varan inte har rättats eller bytts ut, får köparen även häva köpet om felet inte är obetydligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens dröjsmål

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i 9 kap. konsumentköplagen behålla varan, kräva fullgörelse av avtalet, kräva hävning av avtalet och kräva ersättning av köparen. Beroende på omständigheterna får säljaren även kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för outhämtad vara.

Fullgörande
Säljaren får vidhålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte har levererats förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Hävning av avtalet
Säljaren får häva avtalet om det föreligger en väsentlig betalningsförsummelse eller annat väsentligt avtalsbrott från Köparens sida. Säljaren får dock inte häva avtalet om hela köpeskillingen har betalats. Om säljaren sätter ut en skälig tilläggsfrist för fullgörelse och köparen inte betalar inom denna frist, får säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta/indrivningsavgifter
Om Köparen inte betalar köpeskillingen i enlighet med avtalet, får Säljaren ta ut ränta på köpeskillingen i enlighet med lagen om dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning får fordran, efter föregående avisering, sändas till Köparen som då kan bli ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgifter för ej avhämtade varor som inte betalats i förskott
Om Köparen underlåter att hämta obetalda varor får Säljaren debitera Köparen en avgift. Avgiften ska täcka högst säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift får inte tas ut av köpare under 18 år.

12. Garanti

En garanti som lämnas av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte någon inskränkning i köparens rätt till reklamation och anspråk vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. Personuppgifter

Säljaren är ansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter. Om inte köparen samtycker till annat får säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna fullgöra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning

Klagomål skall riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna skall sträva efter att lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen vända sig till Konsumentverket för medling. Konsumentverket nås på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europeiska kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomålet kan lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

Language
Användarmeny